Już od dziś przyjmujemy zgłoszenia do konkursu "WOLONTARIUSZ ROKU 2018", " SPOŁECZNY ANIMATOR ROKU 2018"," FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 2018", "SZKOŁADOBRYCH INICJATYW 2018"," SPOŁECZNA AKCJA ROKU 2018".

Jak co roku laureatów wyłonimy podczas uroczystej Gali Dobrych Inicjatyw. Jeśli masz wokół siebie ludzi, instytucje lub firmy które w bezinteresowny sposób wspierają innych i udzielają im wsparcia, kształtują relacje i stosunki społeczne zmieniając przy tym rzeczywistość na lepszą.... nie czekaj i już dziś zgłoś je do konkursu! Na Twoje zgłoszenia czekamy do 10.12.2018 roku. Szczegóły poniżej:

Regulamin

Formularz Wolontariusz Roku 2018

Formularz Społeczny Animator Roku 2018

Formularz Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej 2018

Formularz Szkoła Dobrych Inicjatyw 2018

Formularz Społeczna Akcja Roku 2018

 

Minister Obrony Narodowej ogosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Termin składania ofert mija 20 września 2018 r.


Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

 • zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych,
 • wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności,
 • doskonalenie zawodowe i rozwój kompetencji nauczycieli i koordynatorów klas mundurowych zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych",
 • kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów, warsztatów oraz innych przedsięwzięć o charakterze proobronnym.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł.

W 2016 r. na powyższe przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 5 000 000,00 zł

W 2017 r. na powyższe przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 4 500 000,00 zł.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki realizacji Konkursu:

 1. Termin realizacji zadań: od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 2. Oferty należy składać do dnia: 20.09.2018 r.,
 3. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 1.10.2018 r.,
 4. Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji,
 5. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.
 6. Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:
 • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze proobronnym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 10/2018/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, do dnia 20 września 2018 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" pn. 11 listopada - Niepodległa. Termin składania ofert mija 10 września 2018 r.


 1. Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych przede wszystkim na uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na:
 1. wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości;
 2. wzmocnieniu poczucia wspólnoty obywatelskiej Polakow;
 3. przywróceniu etosu żołnierza Wojska Polskiego;
 4. wzroście poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami narodowymi i orężnymi;
 5. zwiększeniu poczucia tożsamości narodowej w społeczeństwie, jego wiedzy o Siłach Zbrojnych oraz identyfikacji z wojskiem;
 6. zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny;
 1. Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 5 000 000,00 zł.
 2. W latach 2016 i 2017 powyższe zadanie nie było realizowane.
 3. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 4. Warunki realizacji Konkursu:
  1. Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu:

- programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry);

- zajęć patriotyczno-sportowe (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi),

- przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalne (np. wieczornice, pikniki, festyny, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne, produkcje filmowe, spektakle historyczne

 1. Termin realizacji zadań: od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 2. Oferty należy składać do dnia: 10.09.2018 r.,
 3. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.09.2018 r.,
 4. Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji,
 5. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.
 6. Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:
 • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym, oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 9/2018/WD/DEKiD.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, do dnia 10 września 2018 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs

Jako SCOP współpracujący z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno- Wschodnim (OWES C-W), prowadzonym przez Stowarzyszenie MOST w Katowicach zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się już dziś- 01.08.2018 r. w SCOP, o godzinie 16.00, w razie zainteresowania prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu – tel. 32 263 32 22.

 
Do 19 sierpnia można składać wnioski w I naborze.
Jeżeli działacie Państwo w:
 • młodej organizacji pozarządowej (wpisanej do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację + Wasz roczny budżet nie przekracza 25 tys)
 • obywatelskiej lub samopomocowej grupie nieformalnej
to możecie ubiegać się o środki od 500 zł do 5 000 zł.
Więcej informacji znajdą Państwo na https://www.fioslaskie.com/

Cykl szkoleń z pierwszej pomocy, prowadzony przez strażaka, ratownika OSP Cieśle, Pana Wawrzyńca Macieja Grzegórzko ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, czyli jak każdy z nas powinien zachować się w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.


W pierwszej części zostaną omówione podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Uczestnicy kursów będą pracowali na profesjonalnych fantomach oraz zapoznają się ze sprzętem medycznym, np. defibrylatorem. Kurs zakończy się otrzymaniem dyplomu uczestnictwa.Cykl szkoleń z pierwszej pomocy, prowadzony przez strażaka ratownika OSP Cieśle, Pana Wawrzyńca Macieja Grzegórzko ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, czyli jak każdy z nas powinien zachować się w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia. W pierwszej części zostaną omówione podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Uczestnicy kursów będą pracowali na profesjonalnych fantomach oraz zapoznają się ze sprzętem medycznym, np. defibrylatorem. Kurs zakończy się otrzymaniem dyplomu uczestnictwa.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę (25 lipca 2018) o godzinie 16:30 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych przy Placu Kościuszki 5. Spotkanie jest bezpłatne.

Prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego:
ZAPISY TUTAJ

Dokonujemy także zapisów po rejestracji telefonicznej (pod numerami: 32 263 32 22, 32 263 32 76) w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek 7:30-13:00.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty florystyczne do siedziby SCOP w dniu 04.07.2018r., na godzinę 15.30. Zapisy pod numerem telefonu 32 263 32 22. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!

23 lutego 2018 roku w Sali Widowiskowo- Koncertowej MUZA odbyła się Gala Dobrych Inicjatyw 2017. Podczas wydarzenia przyznano nagrody w pięciu kategoriach. Poniżej lista kategorii wraz z nagrodzonymi laureatami:


 • Społeczny Animator - Pani Roksana Rogala
 • Społeczna Akcja Roku 2017 - Fundacja Rób Dobro- Ewa Chróścicka - za Charytatywny Mecz Piłki Nożnej
 • Szkoła Dobrych Inicjatyw 2017- IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
 • Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej 2017- Panie z Studio Kreatywne Miastoprojekt Zagłębiarki
 • Wolontariusz Roku 2017 - Pan Paweł Jochymczyk

 

Podczas widowiska, dodatkową atrtakcją był "Teatr pod Czwórką" z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, który zaprezentował swój występ artystyczny. Dziękujemy wszystkim przybyłym za uczestnictwo i dobrą atmosferę. Gratulujemy wszystkim laureatom. 

 

Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z gali:

 

Przedstawiamy nominowanych 


Kategoria Wolontariusz Roku 2017:

Elżbieta LIEGMANN

Ewa RYŁKO

Witold KRZYMIŃSKI

Sylwia SZARWARK

Beata Żak

Aleksandra SZCZĘŚNIAK

Stefan KONIECZNY

Henryk STRZELCZYK

Irena SZRYMER

Pawł JOCHYMCZYK

Natalia ZIAJA

Grażyna BIALIK

Jakub KOPEĆ

Jakub NOWAKA

Kategoria Społeczna Akcja Roku 2017:

Ewa Chróścicka – Charytatywny Mecz Piłki Nożnej oraz akcja Za dużo jedzenia miejsce do dzielenia

Beata Jankowska- Kocia Zumba,

Fundacja NIEINNI- Zaczarowana Aleja

Leszek FALIS- Praca ponad Podziałami

Szkoła Podstawowa NR 42- Adopcja Serca

Kategoria Społeczny Animatpr Roku 2017: 

Roksana ROGALA

Adam KRUK

Marta SZAFRAŃSKA

Wojciech WYDMAŃSKI

Edyta BRZOZOWSKA

Iwona KULAWIK

Anna PHILIP

Magdalena DOMAŃSKA

Karina ERENKFEIT

Kategoria Szkoła Dobrych Inicjatyw 2017:

Zespół Szkół Specjalnych NR 4 w Sosnowcu

Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego NR VI im Janusza Korczaka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 4 w Sosnowcu

IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu

Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej 2017:

Piekarnia Cukiernia Maciuś

Eleclerc Sosnowiec

Studio Kreatywne Miastoprojekt- ZAGŁĘBIARKI

SZATAN- Dystrybucja Mięs i Wędlin

MediaSat Spółka Cywilna

Sklep Grześ

                                                                    W 2017r. miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Wolontariatu w Sosnowcu, działające w strukturach Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Symboliczną wstęgę, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, czyli 5 grudnia, przeciął Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta.

W

Już od dziś przyjmujemy zgłoszenia do konkursu "WOLONTARIUSZ ROKU 2018", " SPOŁECZNY ANIMATOR ROKU 2018"," FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 2018", "SZKOŁADOBRYCH INICJATYW 2018"," SPOŁECZNA AKCJA ROKU 2018".

Jak co roku laureatów wyłonimy podczas uroczystej Gali Dobrych Inicjatyw. Jeśli masz wokół siebie ludzi, instytucje lub firmy które w bezinteresowny sposób wspierają innych i udzielają im wsparcia, kształtują relacje i stosunki społeczne zmieniając przy tym rzeczywistość na lepszą.... nie czekaj i już dziś zgłoś je do konkursu! Na Twoje zgłoszenia czekamy do 10.12.2018 roku. Szczegóły poniżej:

Regulamin

Formularz Wolontariusz Roku 2018

Formularz Społeczny Animator Roku 2018

Formularz Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej 2018

Formularz Szkoła Dobrych Inicjatyw 2018

Formularz Społeczna Akcja Roku 2018

 

Minister Obrony Narodowej ogosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Termin składania ofert mija 20 września 2018 r.


Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

 • zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych,
 • wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności,
 • doskonalenie zawodowe i rozwój kompetencji nauczycieli i koordynatorów klas mundurowych zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych",
 • kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów, warsztatów oraz innych przedsięwzięć o charakterze proobronnym.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł.

W 2016 r. na powyższe przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 5 000 000,00 zł

W 2017 r. na powyższe przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 4 500 000,00 zł.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki realizacji Konkursu:

 1. Termin realizacji zadań: od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 2. Oferty należy składać do dnia: 20.09.2018 r.,
 3. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 1.10.2018 r.,
 4. Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji,
 5. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.
 6. Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:
 • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze proobronnym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 10/2018/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, do dnia 20 września 2018 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" pn. 11 listopada - Niepodległa. Termin składania ofert mija 10 września 2018 r.


 1. Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych przede wszystkim na uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na:
 1. wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości;
 2. wzmocnieniu poczucia wspólnoty obywatelskiej Polakow;
 3. przywróceniu etosu żołnierza Wojska Polskiego;
 4. wzroście poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami narodowymi i orężnymi;
 5. zwiększeniu poczucia tożsamości narodowej w społeczeństwie, jego wiedzy o Siłach Zbrojnych oraz identyfikacji z wojskiem;
 6. zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny;
 1. Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 5 000 000,00 zł.
 2. W latach 2016 i 2017 powyższe zadanie nie było realizowane.
 3. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 4. Warunki realizacji Konkursu:
  1. Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu:

- programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry);

- zajęć patriotyczno-sportowe (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi),

- przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalne (np. wieczornice, pikniki, festyny, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne, produkcje filmowe, spektakle historyczne

 1. Termin realizacji zadań: od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 2. Oferty należy składać do dnia: 10.09.2018 r.,
 3. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.09.2018 r.,
 4. Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji,
 5. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.
 6. Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:
 • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym, oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 9/2018/WD/DEKiD.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, do dnia 10 września 2018 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs

Jako SCOP współpracujący z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno- Wschodnim (OWES C-W), prowadzonym przez Stowarzyszenie MOST w Katowicach zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się już dziś- 01.08.2018 r. w SCOP, o godzinie 16.00, w razie zainteresowania prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu – tel. 32 263 32 22.

 
Do 19 sierpnia można składać wnioski w I naborze.
Jeżeli działacie Państwo w:
 • młodej organizacji pozarządowej (wpisanej do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację + Wasz roczny budżet nie przekracza 25 tys)
 • obywatelskiej lub samopomocowej grupie nieformalnej
to możecie ubiegać się o środki od 500 zł do 5 000 zł.
Więcej informacji znajdą Państwo na https://www.fioslaskie.com/

Cykl szkoleń z pierwszej pomocy, prowadzony przez strażaka, ratownika OSP Cieśle, Pana Wawrzyńca Macieja Grzegórzko ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, czyli jak każdy z nas powinien zachować się w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.


W pierwszej części zostaną omówione podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Uczestnicy kursów będą pracowali na profesjonalnych fantomach oraz zapoznają się ze sprzętem medycznym, np. defibrylatorem. Kurs zakończy się otrzymaniem dyplomu uczestnictwa.Cykl szkoleń z pierwszej pomocy, prowadzony przez strażaka ratownika OSP Cieśle, Pana Wawrzyńca Macieja Grzegórzko ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, czyli jak każdy z nas powinien zachować się w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia. W pierwszej części zostaną omówione podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Uczestnicy kursów będą pracowali na profesjonalnych fantomach oraz zapoznają się ze sprzętem medycznym, np. defibrylatorem. Kurs zakończy się otrzymaniem dyplomu uczestnictwa.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę (25 lipca 2018) o godzinie 16:30 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych przy Placu Kościuszki 5. Spotkanie jest bezpłatne.

Prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego:
ZAPISY TUTAJ

Dokonujemy także zapisów po rejestracji telefonicznej (pod numerami: 32 263 32 22, 32 263 32 76) w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek 7:30-13:00.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty florystyczne do siedziby SCOP w dniu 04.07.2018r., na godzinę 15.30. Zapisy pod numerem telefonu 32 263 32 22. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!

23 lutego 2018 roku w Sali Widowiskowo- Koncertowej MUZA odbyła się Gala Dobrych Inicjatyw 2017. Podczas wydarzenia przyznano nagrody w pięciu kategoriach. Poniżej lista kategorii wraz z nagrodzonymi laureatami:


 • Społeczny Animator - Pani Roksana Rogala
 • Społeczna Akcja Roku 2017 - Fundacja Rób Dobro- Ewa Chróścicka - za Charytatywny Mecz Piłki Nożnej
 • Szkoła Dobrych Inicjatyw 2017- IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
 • Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej 2017- Panie z Studio Kreatywne Miastoprojekt Zagłębiarki
 • Wolontariusz Roku 2017 - Pan Paweł Jochymczyk

 

Podczas widowiska, dodatkową atrtakcją był "Teatr pod Czwórką" z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, który zaprezentował swój występ artystyczny. Dziękujemy wszystkim przybyłym za uczestnictwo i dobrą atmosferę. Gratulujemy wszystkim laureatom. 

 

Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z gali:

 

Przedstawiamy nominowanych 


Kategoria Wolontariusz Roku 2017:

Elżbieta LIEGMANN

Ewa RYŁKO

Witold KRZYMIŃSKI

Sylwia SZARWARK

Beata Żak

Aleksandra SZCZĘŚNIAK

Stefan KONIECZNY

Henryk STRZELCZYK

Irena SZRYMER

Pawł JOCHYMCZYK

Natalia ZIAJA

Grażyna BIALIK

Jakub KOPEĆ

Jakub NOWAKA

Kategoria Społeczna Akcja Roku 2017:

Ewa Chróścicka – Charytatywny Mecz Piłki Nożnej oraz akcja Za dużo jedzenia miejsce do dzielenia

Beata Jankowska- Kocia Zumba,

Fundacja NIEINNI- Zaczarowana Aleja

Leszek FALIS- Praca ponad Podziałami

Szkoła Podstawowa NR 42- Adopcja Serca

Kategoria Społeczny Animatpr Roku 2017: 

Roksana ROGALA

Adam KRUK

Marta SZAFRAŃSKA

Wojciech WYDMAŃSKI

Edyta BRZOZOWSKA

Iwona KULAWIK

Anna PHILIP

Magdalena DOMAŃSKA

Karina ERENKFEIT

Kategoria Szkoła Dobrych Inicjatyw 2017:

Zespół Szkół Specjalnych NR 4 w Sosnowcu

Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego NR VI im Janusza Korczaka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 4 w Sosnowcu

IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu

Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej 2017:

Piekarnia Cukiernia Maciuś

Eleclerc Sosnowiec

Studio Kreatywne Miastoprojekt- ZAGŁĘBIARKI

SZATAN- Dystrybucja Mięs i Wędlin

MediaSat Spółka Cywilna

Sklep Grześ

                                                                    W 2017r. miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Wolontariatu w Sosnowcu, działające w strukturach Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Symboliczną wstęgę, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, czyli 5 grudnia, przeciął Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta.

W uroczystości wzięli udział także Pani Anna Jedynak - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, wolontariusze, przedstawiciele sosnowieckich organizacji pozarządowych oraz Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie stało się okazją nie tylko do zaprezentowania dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu, ale także uhonorowania najbardziej aktywnych wolontariuszy. Pani Anna Jedynak wręczyła wolontariuszom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Zwieńczeniem imprezy, było symboliczne odciśnięcie, zarówno przez władze miasta jak i gości, swojej dłoni na ścianie.

 

[pb_row background="image" image="images/sampledata/content/bg-bottom-below.png" stretch="cover" position="center center" paralax="yes" parallax_scroll="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_unit="%" div_padding_top="100" div_padding_right="10" div_padding_bottom="100" div_padding_left="10" css_suffix="template-full-width box-center" ][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="Chcesz zostać wolontariuszem?" tag="h3" text_align="center" font="custom" font_face_type="standard fonts" font_face_value="Verdana" font_style="bold" color="#ffffff" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#000000" appearing_animation="0" ]Chcesz zostać wolontariuszem?[/pb_heading][pb_text el_title="Subtitle" div_margin_top="10" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o wolontariacie!

[/pb_text][pb_uniform el_title="JSN Uniform 1" uniform_id="4" appearing_animation="0" ][/pb_uniform][/pb_column][/pb_row]

Początek strony \clip_image001.gif" width="248" /> uroczystości wzięli udział także Pani Anna Jedynak - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, wolontariusze, przedstawiciele sosnowieckich organizacji pozarządowych oraz Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie stało się okazją nie tylko do zaprezentowania dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu, ale także uhonorowania najbardziej aktywnych wolontariuszy. Pani Anna Jedynak wręczyła wolontariuszom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Zwieńczeniem imprezy, było symboliczne odciśnięcie, zarówno przez władze miasta jak i gości, swojej dłoni na ścianie.

 

Chcesz zostać wolontariuszem?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o wolontariacie!

Kreator formularzy by JoomlaShine

Początek strony