Kim jesteśmy

Centrum Wolontariatu w Sosnowcu, to jednostka funkcjonująca przy Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, która powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie jego mieszkańców w obszarze inicjowania kontaktów wolontarystycznych. Nasze działania koncentrujemy na budowaniu i wzmacnianiu postaw obywatelskich wśród społeczności lokalnej. Chcemy zachęcić organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i osoby prawne do inicjowania i podejmowania współpracy z wolontariuszami. Chcemy pokazać korzyści jakie wynikają z podjęcia takiej współpracy, stojąc przy tym jednocześnie na straży upowrzechniania polityki dobrych praktyk. Chcemy mieć wpływ na rozwój kultury wolontariatu w Sosnowcu, chcemy wzmocnić pozycję samych wolontariuszy jak i zaangażować się w upowszechnianie polityki, która ukierunkowana jest na rozwój wolontariatu. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem, że wolontariat to nuda. Jesteśmy przekonani, że ochotniczy wymiar działalności wolontariatu to najatrakcyjniejsza z form aktywności obywatelskiej. Jesteśmy przekonani, że pomaganie innym zmienia rzeczywistość na lepszą …że pomagając robimy tylko wielkie rzeczy!

Nasze cele

Postawiliśmy ich sobie dużo:

 •  budowa lokalnego systemu wzajemnej  pomocy i zaangażowania społecznego;
 • wzmacnianie świadomości mieszkańców w obszarze współdziałania społecznego;
 • aktywizacja społeczna mieszkańców Sosnowca;
 • podniesienie rangi wolontariatu;
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 
 • integracja różnych grup społecznych;
 • rozwój kompetencji społecznych;
 • wzmocnienie potencjału zawodowego wolontariuszy;
 • umożliwienie zaspokajania wewnętrznych motywacji;
 • popularyzowanie wolontariatu jako formy samorozwoju;
 • promocja idei wolontariatu.

Mimo, iż każdy z ww. celów jest różny i każdy z nich stanowi pewien element (mikrocel) to jednak wszystkie razem mają globalny charakter. Nasze działania dedykujemy ideii budowania społeczeństwa obywatelskiego, wdrażaniu długofalowej polityki rozwoju wolontariatu na gruncie lokalnym oraz promowania znaczenia działalności wolontariackiej jako skutecznego i niestereotypowego narzędzia do samorealizacji i samorozwoju.

Nasza oferta

Nasza oferta skierowana jest zarówno do tych, którzy już udzielają się wolontarystycznie, jak i dla tych , którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę wolontariatem. Aktywizujemy nie tylko wolontariuszy, lecz również organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Nasza oferta oparta jest o :

 • pośrednictwo wolontariatu ( skupiamy się tutaj na inicjowaniu i budowaniu relacji pomiędzy wolontariuszem a instytucją publiczną);
 • szkolenia (szkolimy liderów wolontariatu jak i samych wolontariuszy);
 • promocja wolontariatu (organizowanie imprez i eventów propagujących wolontariat).

Chcesz zostać wolontariuszem?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o wolontariacie!

Kreator formularzy by JoomlaShine

Początek strony